اصلی

FAQ

څرنګه کتابتون ته کتابونه بار کړو؟
تاسې دلته دا کار کولای شئ
ایا ممکنه ده چې په ZAlert کې د کتاب د اضافه کونی لپاره غوښتن لیک پریږدم؟
Unfortunately, we don’t have the ability to add books at the request of users. Our library collection is updated almost daily so keep for updates. But you can use the option ZAlerts and when this book appears in our database you will be notified by email.
د کتابونو د کاپی کولو پرابلم لری؟
تاسی کولی شی د support@bookmail.org له طریق د پرالم په اړوند مونږ ته خبر راکړی. هیله کیږی کرینشوت ضمیمه او څومره چې کیږی زیات معلومات ارائیه کړی
ماته د کتابونو د کاپی کولو اجازه شته،اما دمقالو دکاپی کولو اجاره نشته او یامعکوسأ
مهربانی وکړی،د لاندنی رهنما څخه استفاده وکړی
  • ۱ـ د ټولو دومینوفو څخه خارج شی https://singlelogin.me/logout.php
  • ۲- دی ته راشی https://singlelogin.me
  • ۳. په ښکاره کیدونکی لست کی https://art1lib.org انتخاب کړی (که تاسی د مقالو په کاپی کولو کې پربلم لری) او یا https://b-ok.com ( د کتابونو کاپی کول په اړوند پرابلم)
  • ۴ - ستاسو ایمل ولیکی، کود او په \ داخل شی\ تکمه باندی کښېکاږی"
lit, fb2 د کتاب فرمات څنګه خلاص کړو
If you have a problem with opening epub files on your device we recommend using the Calibre app to open and convert such format
فایلونه څنګه لاص کړو؟DJVU
تاسی کولی شی ضمیمه استعمال کړی،چې دغه فرمات سره یې ډډه لږولی ده، مثلآ WinDjView، DjVuLibre، DjView، MacDjView. ویا د انلاین تغیر کوونکی په استفاده DJVUد PDF فرمات ته تغییر وکړئ.
کوم کتابونه تغیر د شکل کیدای شی؟
تنها تغیر د شکل جواز لری 'epub', 'fb2', 'pdf', 'mobi', 'txt', 'rtf' لږ فایلونه 800 MBMB.د
که تاسی د تعلیمی موسسی کارمند یاست او غواړئ زمونږ سره همکار شی
مونږ به ستاسی موسسی سره په کومک کولو خوښ شو او کتابخانی ته به پراخه جواز درکړو. مهربانی وکړی، د خپل تعلیمی کارمندی کارت تصویر مونږ ته په پوسته راولیږئ. همداسی، مونږ ته د ادرسونو لست پکار دی چیرته چې تاسی کار کوی. IPد موسسی د
که ستاسی ضد د ویروس سیستم په کاپی شوی کتاب کی خطر پیدا کړ
کې یو ځل بیا فایل کنترول کړی. هغه اضافه د Virus Totalله ټولو بهتره داده چې په انلاین پروګرام.." ۲۰ ضد د ویروس پلټفورمونو کې فایل تقطیع کوی
په میلمستیايې رژیم کې د کتابتون څخه استفاده کولو وخت کې اخطار ورکول کیږی، چې د دی IP – ادرس د کاپی کولو نورم (لیمیت) ورکړل شوی دی.
ادرس په اساس د کاپی کولو نورم (لیمیټ) محاسبه کیږی، اما یو تعداد انترنیت IPستاسی د ادرس څخه استفاده کوی، په دی اساس بعضی وخت IP پرووایدرونه د خپلو مرجعینو لپاره د عمومی " زمونږ د سایټ د کاپی کولو نورم (لیمیټ) هم د میلمنو تر منځ تقسیم کیږی
تآدیې سیستم په کومک اعانه تحویل شی؟ PayPal ایا اجازه شته
په تاسف مونږ د پیی پال سره کار نه کوو. د تادیې طریقې تاسې دلته پیدا کولای شي
ما Amazon د تحفه یې کارت ولیږه، اما زما اکاونټ تر پریمیوم پوری بهتر نه شو
معمولآ د تحفه يې کارت د تصحیح او اخیستلو پروسه ۵ دقیقی وخت نیسی، اما کله کله ممکن سایټ کې د خپل کارت ستاتوس وګورئ، تر څو مطمئین شی،Amazonزیات وخت ونیسی، له ټولومخکی چــې مونږ واقعآ ســـتاسی کارت اخیستی دی. تر څــو باوری شـــی، چــی کارت زمونږ په ایمل ادرس ته @bookmail.ORG د نمبر سره فرمایشی مکتوب زمونږپوستی Amazon لیږل شوی دی. که ټول درست وی، له\ support@bookmail.orgولیږی.
ویشل په فسبوک کې\"د اوپڅی څخه څو کرته د استفادی اجازه شته
تاسی کولی شی ددی اوپڅی څخه تنها ۶ کرته په میاشت کې استفاده وکړی او ستاسی ورځنی د کاپی کولو نورم (لیمیټ) تنها د ۳۱ ورځو لپاره لوړیږی
ولی اوپڅی \"ته یې ولیږې Kindle\" د ټولو کتابونو لپاره اجازه نشته؟
د فایلونو نهایې مجازه اندازه- 2000 MBMB